Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες δημιουργικότητας, επικοινωνίας και ηγεσίας.

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα, ενδεικτικά, εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν σε: τι είναι επιχειρηματικότητα και επιχείρηση, υποχρεώσεις της επιχείρησης, ανάλυση κοινωνικών αναγκών και τάσεων, διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, μέθοδοι δημιουργικής σκέψης, άυλη βιομηχανική περιουσία, δημοκρατία, συμμετοχή και επιχείρηση.